รสมัคร

บ้าน > รสมัคร > ขั้นตอนการสมัครและค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการสมัครและค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ต้องเตรียมของผู้สมัคร

 1. ใบสมัครเข้าโรงเรียน  ดาว์นโหลด * pdf * word
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล  ดาว์นโหลด* pdf * word
 3. รายชื่อครอบครัว * pdf * excel
 4. ใบรับรองสถานภาพการทำงานจากสถานที่ทำงาน หรือใบรับรองสถานภาพในกรณียังศึกษาอยู่
 5. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองสถานภาพการจบการศึกษา
 6. ใบแสดงผลการศึกษา
 7. รูปถ่ายขนาด 3 4 เซนติเมตร จำนวน 6ใบ
 8. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาหน้าที่มีการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น
 9. สำเนาทำเบียนบ้าน หรือ ใบสูติบัตร ที่แสดงความเกี่ยวข้องกับผู้รับรอง
 10. บันทึกการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

เอกสารที่ต้องเตรียมของผู้รับรอง

(ในกรณีที่ผู้รับรองไม่ได้พำนักในประเทศญี่ปุ่น)

 1. แบบฟอร์มสัญญาทางการเงิน ดาว์นโหลด* pdf * word
 2. รายชื่อครอบครัว * pdf * excel
 3. ใบรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงาน
 4. ใบรับรองรายได้ หรือ รับรองเงินเดือนจากสถานที่ทำงาน
 5. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินออกโดยธนาคาร
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หลักฐานที่รับรองความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

(*In case the guarantor lives in Japan)
 1. แบบฟอร์มสัญญาทางการเงิน ดาว์นโหลด* pdf * word
 2. รายชื่อครอบครัว * pdf * excel
 3. ใบรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงาน
 4. ใบรับรองรายได้รายปี
 5. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินออกโดยธนาคาร
 6. บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ และสำเนาทะเบียนบ้านในกรณีครอบครัว
 7. ตราประทับ
 8. หลักฐานแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

 

ขั้นตอนการสมัคร

flow

 

ค่าใช้จ่าย (ค่าเงินเยน) ※แก้ไขและนำไปใช้ตั้งแต่ 1/2020


ประเภท

1เดือน 2เดือน 3เดือน 6เดือน 1ปี 1ปี
3 เดือน
1ปี
6 เดือน
1ปี
9 เดือน
2ปี

ค่าสมัคร

- - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ค่าแรกเข้า

30,000 30,000 30,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

ค่าเรียน(รวมถึงตำราเรียน)

65,000 115,000 165,000 330,000 660,000 825,000 990,000 1,155,000 1,320,000

ค่ากิจกรรม 1 ครั้ง

- - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ทั้งหมด

95,000 145,000 195,000 440,000 770,000 935,000 1,100,000 1,265,000 1,430,000

ประเภท

1เดือน 2เดือน 3เดือน 6เดือน 1ปี 1ปี
3 เดือน
1ปี
6 เดือน
1ปี
9 เดือน
2ปี

ประกันนักเรียนนานาชาติ

5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 13,000 16,000 19,000  20,000