รสมัคร

บ้าน > รสมัคร > ขั้นตอนการสมัครและค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการสมัครและค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ต้องเตรียมของผู้สมัคร

 1. ใบสมัครเข้าโรงเรียน  ดาว์นโหลด * ดาว์นโหลด
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล  ดาว์นโหลด* ดาว์นโหลด
 3. ใบรับรองสถานภาพการทำงานจากสถานที่ทำงาน หรือใบรับรองสถานภาพในกรณียังศึกษาอยู่
 4. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองสถานภาพการจบการศึกษา
 5. ใบแสดงผลการศึกษา
 6. รูปถ่ายขนาด 3 4 เซนติเมตร จำนวน 6ใบ
 7. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาหน้าที่มีการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น
 8. สำเนาทำเบียนบ้าน หรือ ใบสูติบัตร ที่แสดงความเกี่ยวข้องกับผู้รับรอง

เอกสารที่ต้องเตรียมของผู้รับรอง

(ในกรณีที่ผู้รับรองไม่ได้พำนักในประเทศญี่ปุ่น)

 1. แบบฟอร์มสัญญาทางการเงิน ดาว์นโหลด* ดาว์นโหลด
 2. ใบรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงาน
 3. ใบรับรองรายได้ หรือ รับรองเงินเดือนจากสถานที่ทำงาน
 4. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินออกโดยธนาคาร
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หลักฐานที่รับรองความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

(*In case the guarantor lives in Japan)
 1. แบบฟอร์มสัญญาทางการเงิน  ดาว์นโหลด* ดาว์นโหลด
 2. ใบรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงาน
 3. ใบรับรองรายได้รายปี
 4. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินออกโดยธนาคาร
 5. บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ และสำเนาทะเบียนบ้านในกรณีครอบครัว
 6. ตราประทับ
 7. หลักฐานแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

 

ขั้นตอนการสมัคร

flow

 

ค่าใช้จ่าย (ค่าเงินเยน)


ประเภท

1เดือน 2เดือน 3เดือน 6เดือน 1ปี 1ปี
3 เดือน
1ปี
6 เดือน
1ปี
9 เดือน
2ปี

ค่าสมัคร

- - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ค่าแรกเข้า

20,000 25,000 30,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

ค่าเรียน

55,000 110,000 135,000 270,000 540,000 675,000 810,000 945,000 1,080,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10,000 11,000 15,000 30,000 60,000 75,000 90,000 105,000 120,000

ค่ากิจกรรม 1 ครั้ง

- - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ประกันนักเรียนนานาชาติ

5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 13,000 16,000 19,000 20,000

ทั้งหมด

90,000 151,000 185,000 415,000 720,000 873,000 1,026,000 1,179,000 1,330,000